خانواده جامعه کوچک اجتماعی است که معمولأازپدرومادر،فرزند(فرزندان تشکیل) می شود.زمانی که کودکی متولد می شود اورابه عنوان عضوی ازاین جامعه کوچک اما پراهمیت می دانند .کودک سالهای اولیه زندگی خود را درخانواده بسر می برد.ودرکنار پدرومادر وبرادر وخواهراست که الگوهای رفتاری ،ارزشها ومعیارهای اخلاقی راکسب می نماید ومطابق با همین الگوها معمولأ رفتار می کند.

                                ادامه مطلب ...