دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
فراخوان دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی استان قم

دومین همایش استانی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم در تاریخ 9/3/1388 در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار می شود لذا از کلیه اساتید و دانشجویان روانشناسی مدیریت علوم تربیتی و رشته های دیگری که مقالات پژوهشی مرتبط با زمینه های روانشناسی دارند تقاضا میگیردد آثار خود را مطابق فرمت ذیل تدوین کرده و  حداکثر تا تاریخ 15/2/1388 از طریق
ایمیل: Hamayesh.ravanshenasi@gmail.com
و یا به صورت حضوری به آزمایشگاه بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم واقع در پردیسان ارائه نمایند. لازم به ذکر است که فرمت مقاله وورد 2003 و با قلم نازنین نوشته شود.
مقاله علمی پژوهش باید به سبک APA باشد.