والنتاین

روز والنتاین (روز عشاق و یا روز عشق ورزی) .......

در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد، که از بیست قرن پیش از میلاد، روزی موسوم به روز عشق بوده است....

ادامه مطالب


ادامه مطلب ...